Jazyk/Nyelv 

Ľahkočitateľná zmluva pre prijímateľov sociálnych služieb

1715851469377

V rámci aktivity Posedenie pri čaji sme 7. mája 2024 uskutočnili aktivitu s názvom Moja zmluva, ktorá zahŕňala informácie o zmluve o poskytovaní sociálnych služieb. Naši prijímatelia boli edukovaní a informovaní o ľahkočitateľnej forme zmluvy, ktorú podpísali pri nástupe do nášho zariadenia. Zmluva je spracovaná v podobe obrázkov, ktoré sú doplnené jednoduchým sprievodným textom. Prijímatelia boli oboznámení nielen so svojimi právami ale aj povinnosťami vyplývajúcimi z Domáceho poriadku.

Po oboznámení sa s ľahkočitateľnou zmluvou ako v slovenskom, tak aj v maďarskom jazyku, nasledovala diskusia. Teší nás, že sa prijímatelia aktívne zapojili a pýtali sa na veci, ktoré im neboli úplne jasné z formálnej zmluvy. Aktivitu vyhodnotili ako veľmi prínosnú.

Mgr. D. Pavlíková

Priložené fotografie