Jazyk/Nyelv 

Starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb

titul fotka

Dňa 24.04.2024 sme pokračovali v sérii prednášok v rámci prevencie a podpory zdravia pre našich seniorov, ktorú prezentovala Lenka Klímová (sestra). 

Téma „Starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb“ je dôležitá pre zabezpečenie dôstojného a bezpečného života jednotlivcov v pokročilom veku. Staroba, rozdelená do troch období, prináša biologické, psychické a sociálne výzvy, na ktoré sa musí reagovať. Poskytovanie sociálnych služieb a ošetrovateľskej starostlivosti v týchto zariadeniach zahŕňa rôznorodé formy podpory, vrátane lekárskej starostlivosti a pomocných služieb. Kľúčové je tiež zabezpečiť špecifickú starostlivosť o seniorov, zahŕňajúcu trpezlivý prístup a spoluprácu s ich rodinami a vytvoriť prostredie, kde sa seniori cítia rešpektovaní a milovaní, aby mohli žiť plnohodnotný život.

Cieľom tejto prednášky bolo poskytnúť ucelený prehľad o starostlivosti o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb. Prednáška sa zameriavala na vysvetlenie konceptu staroby a starnutia, ako aj na poskytnutie informácií o poskytovaní sociálnych služieb a ošetrovateľskej starostlivosti v týchto zariadeniach. Taktiež sa zdôrazňovala dôležitosť kvalitnej starostlivosti, ktorá zohľadňuje nielen fyzické potreby seniorov, ale aj ich psychické a sociálne blaho. Nakoniec, cieľom bolo podnecovať k diskusii a uvedomeniu si potreby rešpektu, lásky a dôstojnosti voči staršej generácii.


Napísala: Bc.Lenka Klímová- sestra

Priložené fotografie