Jazyk/Nyelv 

O nás

Zariadenie sociálnych služieb Rimava- Szociális Szolgáltatások Intézménye Rimava je zariadením sociálnych služieb zriadeným ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou s účinnosťou od roku 1989. Zriaďovateľom zariadenia je Banskobystrický samosprávny kraj. Zariadenie bolo založené  v apríli roku 1989. Od roku 2001 je aj Domovom sociálnych služieb. Od roku 2013 patrí k zariadeniu aj úsek v Novej Bašte, ktorý bol založený v decembri 1988. Od roku 2001 je tiež Domovom sociálnych služieb. 

Zariadenie sa nachádza v obytnej zóne mesta Rimavská Sobota, v tichšej lokalite bokom od rušného centra, neďaleko sídliska Západ. V blízkosti zariadení občianskej vybavenosti ako je zdravotné stredisko – diagnostické centrum, obchody, pošta, bezprostredne pred bránou sa nachádza zastávka MHD. Sídlime v štyroch budovách – tri pavilóny a budova THP, obklopení menším areálom s parkom a lavičkami pre príjemné posedenie či už v tieni stromov alebo na slniečku, s chodníkmi pomedzi upravené okrasné záhony.

Úsek  v obci Nová Bašta je v tichom krásnom vidieckom prostredí s atmosférou až rodinného typu, v obklopení prekrásnej záhrady s jazierkom, skalkou a okrasnými záhonmi. Zariadenie poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Sociálne služby sú poskytované celoročnou pobytovou formou.

Kapacita zariadenia je

114 miest

    • ZSS Rimavská Sobota – 95 miest (z toho 80 pre ZpS a 15 pre DSS),

    • Úsek Nová Bašta – 19 miest (z toho 16 pre ZpS a 3 pre DSS).

V zariadení pre seniorov sa poskytujú služby :

    • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. alebo,

    • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V domove sociálnych služieb sa poskytujú služby :

    • dospelej osobe, ak je odkázaná  na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách.

V zariadení sociálnych služieb sa poskytuje:

    • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

    • sociálne poradenstvo,

    • sociálna rehabilitácia,

    • 24-hod. ošetrovateľská starostlivosť,

    • ubytovanie,

    • stravovanie 5 x denne strava (racionálna, diabetická),

    • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

    • osobné vybavenie,

    • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,

    • zabezpečuje sa záujmová činnosť (prostredníctvom bohatého programu v rámci zariadenia – rôznych podujatí a aktivít a zabezpečením podmienok pre ich realizáciu, podpora účasti na spoločenskom živote a dianí i mimo zariadenia; zabezpečenie duchovnej starostlivosti, spovede, účasť na sv. omši priamo v zariadení),

    • služby v oboch zariadeniach sa poskytujú občanom na základe zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby uzatvorenej medzi zariadením  a občanom, ktorý si podal žiadosť o zabezpečenie poskytovania soc. služby a doložil potrebnú dokumentáciu,

    • výšku úhrady za poskytnuté sociálne služby určuje všeobecne záväzné nariadenie BBSK.