Jazyk/Nyelv 

Prehľad sociálnych služieb

V zariadení pre seniorov sa poskytujú služby:

    • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. alebo

    • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov


V domove sociálnych služieb sa poskytujú služby:

dospelej osobe, ak je odkázaná  na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách


V zariadení sociálnych služieb sa poskytuje:

    • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

    • sociálne poradenstvo

    • sociálna rehabilitácia

    • 24-hod. ošetrovateľská starostlivosť

    • ubytovanie

    • stravovanie 5 x denne strava (racionálna, diabetická)

    • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

    • osobné vybavenie

    • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí

    • zabezpečuje sa záujmová činnosť (prostredníctvom bohatého programu v rámci zariadenia – rôznych podujatí a aktivít a zabezpečením podmienok pre ich realizáciu, podpora účasti na spoločenskom živote a dianí i mimo zariadenia; zabezpečenie duchovnej starostlivosti, spovede, účasť na sv. omši priamo v zariadení, kde je vybudovaná a vysvätená kaplnka)

    • Služby v oboch zariadeniach sa poskytujú občanom na základe zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby uzatvorenej medzi DD a DSS a občanom, ktorý si podal žiadosť o zabezpečenie poskytovania soc. služby a doložil potrebnú dokumentáciu

    • Výšku úhrady za poskytnuté sociálne služby určuje všeobecne záväzné nariadenie BBSK