Jazyk/Nyelv 

Postup podania žiadosti – zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov (ZpS) – je určené pre fyzickú osobu, ktorá  dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a podľa prílohy 3) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona            č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov -  a má vydaný posudok odkázanosti na stupeň č. 4, 5 alebo 6.


K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v zariadení DDaDSS Rimavská Sobota, je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.


Občan si môže uvedené tlačivá  stiahnuť online na tejto stránke v priložených dokumentoch  prípadne vyzdvihnúť osobne v našom zariadení alebo na príslušnom mestskom/obecnom úrade v mieste trvalého bydliska.


Vyplnenú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, občan zasiela na mestský/obecný úrad alebo ich doručí úradu osobne.


Posudkový lekár posúdi zdravotný stav občana, určí bodové hodnotenie jeho schopnosti vykonávať sebaobslužné úkony, stanoví stupeň odkázanosti občana na sociálnu službu, vypracuje lekársky posudok.


Zamestnanec oddelenia sociálnych služieb obecného/mestského úradu na základe sociálneho posudku a lekárskeho posudku vypracuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a vydá rozhodnutie, ktoré doručí občanovi do vlastných rúk.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Lekarsky nalez - posudenie odkazanosti na soc sluzbu30 kB [pdf]
  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu65 kB [pdf]