Jazyk/Nyelv 

Postup podania žiadosti – domov sociálnych služieb

Domov sociálnych služieb  (DSS) je pre plnoletú fyzickú osobu,  do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a  jej stupeň odkázanosti  podľa príloha 3) zákona   č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov - je  V. alebo VI.


K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v zariadení DDaDSS Rimavská Sobota, je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.


Vyplnenú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, občan zasiela na Odbor sociálnych služieb a  zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica alebo ich doručí osobne na podateľňu


Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod.


Na základe vyššie uvedených podkladov Banskobystrický samosprávny kraj vykoná sociálnu posudkovú činnosť a lekársku posudkovú činnosť, vypracuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti občana na sociálnu službu, ktoré doručí občanovi do vlastných rúk.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Lekarsky nalez - posudenie odkazanosti na soc sluzbu30 kB [pdf]
  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu65 kB [pdf]